REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez BLACK CAT ESCAPE ROOM sp. z o.o.

1. Słowniczek

2. Ogólne postanowienia

3. Rezerwacja Pokoju i płatność

4. Rezerwacja Eventu i płatność

5. Warunki odstąpienia od umowy i zadatek

6. Vouchery

7. Zasady udziału w Grze

8. Bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność za szkody

9. Regulamin ogólny Eventów

10. Regulamin szczegółowy Eventów

11. Postępowanie reklamacyjne

12. Zagadnienia końcowe

1. Słowniczek

1.1. Organizator - Black Cat Escape Room sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 23/31, 04-186 Warszawa, nr KRS: 000749321, NIP 521-384-03-47

1.2. Gra – usługa polegająca na udostępnieniu na okres 60 – 90 minut, przez Organizatora Klientowi i Uczestnikom Pokoju, w którym rozwiązują oni zagadki logiczno-zręcznościowo-pamięciowe. Gra kończy się: po upływie 60, 70, 80 lub 90 minut (w zależności od Pokoju), po jej przerwaniu w przypadkach określonych w Regulaminie albo po jej ukończeniu przez Klienta i Uczestników w czasie krótszym niż 60 – 90 minut.

1.3. Event – zorganizowane przez Organizatora na podstawie umowy zawartej z Klientem wydarzenie towarzyskie. Na poczet Eventów zaliczane są wydarzenia: Event firmowy, Wyjście klasowe, Urodziny dla dorosłych, Urodziny dla dzieci, Wieczór panieński i kawalerski, których szczegółowa oferta zawarta jest na stronie internetowej: www.blackcat.pl.

1.4. Uczestnik / Uczestnicy – Klient oraz inne osoby objęte Rezerwacją.

1.5. Lokal – lokal, w którym mieści się siedziba Organizatora oraz Pokoje, położony przy ul. Grochowskiej 23/31, 04-186 Warszawa.

1.6. Pokoje – pomieszczenia przeznaczone do Gry zlokalizowane w Lokalu.

1.7. Klient – osoba dokonująca Rezerwacji Pokoju bądź Rezerwacji Eventu, a tym samym zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług rozrywkowych polegających na udostępnieniu Pokoju / Pokojów na czas trwania Gry lub organizacji Eventu.

1.8. Rezerwacja Pokoju – oświadczenie woli Klienta zawierające szczegółowe warunki Gry takie jak: nazwa Pokoju, data i godzina rezerwacji Pokoju, dane osobowe identyfikujące osobę Klienta, ilość Uczestników Gry. Warunkiem dokonania Rezerwacji jest zaznaczenie „checkboxa” przy oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu, w szczególności praw i obowiązków Uczestnika i Organizatora.

1.9. Rezerwacja Eventu — umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem zawierająca szczegółowe warunki Eventu, ustalone między Klientem a Organizatorem w drodze wymiany korespondencji mailowej.

1.10. Umowa o świadczenie usług – Rezerwacja, która została opłacona i potwierdzona przez Organizatora. Potwierdzenie Rezerwacji Pokoju następuje kanałem, za pomocą którego dokonano Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji Eventu następuje drogą mailową z chwilą zaakceptowania umowy przez Klienta polegającej na odesłaniu Organizatorowi podpisanego skanu umowy bądź wysłaniu przez Klienta wiadomości e-mail, z której wynika, że Klient bez zastrzeżeń akceptuje warunki umowy. Szczegółowe warunki Umowy o świadczenie usług określa Regulamin oraz Rezerwacja.

1.11. Regulamin – niniejszy „REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez BLACK CAT ESCAPE ROOM sp. z o.o.”.

1.12. Agent – podmiot, z którym Organizator podpisał umowę Agencyjną na prowadzenie sprzedaży usług świadczonych przez Organizatora, w szczególności przez dostawców usług: Up Bonus, Ebilet, Euro26, Katalog Marzeń, Katalog Prezentów, Medicover, Meetch, My Time, Mybenefit, Ok System, Podaruj Kartę, Prezent marzeń, Prezenty.pl, Sodexo benefits, Super prezenty, UW here, Vanistyle, Viamobile, Supervisor.

2. Ogólne postanowienia

2.1. Przedstawione poniżej warunki Rezerwacji Pokoju oraz Rezerwacji Eventu, wraz z polityką prywatności i wszelkimi innymi pisemnymi informacjami, na które zwrócono Państwa uwagę w trakcie procesu rezerwacji, stanowią postanowienia Umowy o świadczenie usług ze spółką Black Cat Escape Room sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przeczytaj je uważnie, ponieważ regulują one relacje między Organizatorem i Klientem i określają nasze wzajemne prawa i obowiązki.

2.2. Regulamin opisuje zasady gry, Rezerwacji Pokoju i Rezerwacji Eventu, bezpieczeństwa usług, które organizuje: Black Cat Escape Room sp. z o.o., ul. Grochowska 23/31, 04-186 Warszawa, nr KRS: 0000749321, NIP 521-384-03-47 (dalej zwany: „Organizatorem”), a także prawa i obowiązki Organizatora oraz Klienta.

2.3. Klient dokonujący rezerwacji ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować go i poinformować o jego treści pozostałych Uczestników (graczy). Dokonanie Rezerwacji oznacza akceptację Regulaminu.

2.4. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rezerwacji.

2.5. Podczas gry w Lokalu Organizatora Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu oraz zaleceń pracowników Organizatora, pod rygorem natychmiastowego zakończenia świadczenia usług przez Organizatora oraz przerwanie Gry.

2.6. Gra odbywa się w pomieszczeniach („Pokojach”) w budynku („Lokalu”) przy ulicy ul. Grochowskiej 23/31, 04-186 Warszawa.

2.7. Każdy z uczestników, który towarzyszy Klientowi, przystępując do Gry – akceptuje tym samym Regulamin. Każdy z uczestników ma obowiązek przestrzegać poleceń obsługi pracowników Organizatora.

2.8. Każda osoba, która przebywa w Lokalu, a nie bierze udziału w Grze zobowiązuje się przestrzegać zapisów Regulaminu i poleceń pracowników Organizatora.

2.9. Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności Organizatora i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w niej wyrażonych, a służących realizacji umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem i Klientem.

2.10. Klient dokonujący Rezerwacji w imieniu swoim i Uczestników, jest zobowiązany przed dokonaniem Rezerwacji zapoznać Uczestników z treścią Regulaminu oraz oświadcza, że wszyscy Uczestnicy przeczytali Regulamin i wyrażają zgodę na związanie się jego postanowieniami.

2.11. Dokonując rezerwacji Klient potwierdza prawdziwość twierdzenia wskazanego w punkcie powyżej oraz bierze odpowiedzialność za działania i zaniechania Uczestników i osób, które wprowadził do Lokalu.

2.12. Gracz oświadcza, że nie będzie naruszał nietykalności cielesnej aktorów Black Cat Escape Room sp. z o.o. (szarpanie, popychanie, uderzanie, kopanie, przytrzymywanie wbrew woli aktora etc.) a w przypadku wyrządzenia szkód na osobie lub mieniu aktora bądź Organizatora – zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty wiążące się z takimi zdarzeniami. Naruszenie tej zasady wiąże się z uiszczeniem kary pieniężnej w wysokości od 500 zł.

3. Rezerwacja Pokoju i płatności

3.1. Klient może dokonać Rezerwacji przy użyciu następujących kanałów: formularza umieszczonego na stronie internetowej: www.blackcat.pl lub www.lockme.pl, telefonicznie pod numerem +48 881 612 321, za pośrednictwem Agentów (partnerów) lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych udostępnianych przez Agentów.

3.2. Warunkiem dokonania Rezerwacji oraz zawarcia umowy, jest podanie przez Klienta następujących informacji:

a) Imię i nazwisko Klienta

b) liczba uczestników;

c) nazwa wybranego pokoju;

d) data i godzina rezerwacji;

e) język prowadzenia;

f) numer telefonu kontaktowego do Klienta;

g) adres email Klienta

h) sposób płatności

i) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).

3.3. Warunkiem dokonania rezerwacji jest pełnoletność osoby rezerwującej lub posiadanie nieograniczonej zdolności do czynności prawnych.

3.4. Rezerwacja za pośrednictwem strony internetowej www.blackcat.pl zostaje dokonana, gdy Klient oświadczy, że:

a) akceptuje treść Regulaminu,

b) zapoznał się z Polityką Bezpieczeństwa Organizatora, zaznaczając odpowiednie checkboxy;

c) wybierze formę płatności: gotówka, przelew, voucher,

d) Organizator prześle Klientowi potwierdzenie Rezerwacji.

3.5. Rezerwacja za pośrednictwem Strony internetowej lockme.pl zostaje dokonana na warunkach określonych w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej lockme.pl., przy czym dokonując Rezerwacji tym kanałem Klient oraz Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.

3.6. Klient dokonujący Rezerwacji odpowiada solidarnie za szkody na mieniu lub osobie spowodowane przez Uczestników, odbywających razem z nim Grę w ramach dokonanej Rezerwacji.

3.7. Klient po dokonaniu Rezerwacji Pokoju, otrzyma potwierdzenie drogą mailową na adres podany podczas Rezerwacji.

3.8. Korzystanie z usług Black Cat Escape Room sp. z o.o. jest płatne zgodnie z cennikiem, zamieszczonym na stronie internetowej: www.blackcat.pl, z którym możesz zapoznać się tutaj:blackcat.pl/pokoje. Ceny na stronie są cenami brutto, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w pkt 3.9. poniżej.W przypadku Eventów usługi Black Cat Escape Room sp. z o.o. są płatne według odrębnych ustaleń Stron dotyczących danego Eventu i są podawane jako ceny netto. Cenniki Eventów zamieszczono na stronach internetowych:

-blackcat.pl/eventy-firmowe

-blackcat.pl/wycieczki-szkolne

-blackcat.pl/wieczory-panienskie-i-kawalerskie

-blackcat.pl/mobilny-escape-room

-blackcat.pl/urodziny-dla-doroslych

-blackcat.pl/urodziny-dla-dzieci

3.9. Cenniki eventów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

3.10. Cennikiem obowiązującym w sytuacjach zakupu biletu wstępu do Escape Room, u Agentów jest cennik obowiązujący u Agentów, w dniu dokonania Rezerwacji.

3.11. Opłaty za bilet do Escape Roomu można dokonać gotówką w Lokalu, przelewem bankowym, za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24, powiązanym z usługą Rezerwacji dokonywanych on-line, albo okazując w Lokalu Voucher Organizatora.

3.12. Dokonując Rezerwacji za pomocą jakiegokolwiek kanału Klient oświadcza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług, w tym prawami i obowiązkami Organizatora i Klienta, a także podał w trakcie Rezerwacji prawdziwe dane.

3.13. Podanie przez Klienta nieprawidłowego numeru telefonu lub nieprawidłowego adresu mailowego może skutkować odwołaniem Rezerwacji przez Organizatora, bez prawa do zwrotu uiszczonej zapłaty.

3.14. Osoba, która wypełniła formularz Rezerwacji, dokonała rezerwacji online lub telefonicznie, jest Klientem oraz osobą kontaktową do celów Rezerwacji. Osoba ta odpowiada za opłacenie całkowitej ceny rezerwacji, mogącej obejmować wszelkie późniejsze opłaty, w szczególności związane z uczestnictwem w Grze większej ilości Uczestników.

3.15. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu Klientowi pieniędzy uiszczonych na poczet Rezerwacji oraz odmowy wydania potwierdzenia dokonania Rezerwacji w szczególnych przypadkach, albo do anulowania rezerwacji i zwrotu pieniędzy, w przypadkach:

a) błędów systemów rezerwacyjnych oraz systemów płatności,

b) Rezerwacji dokonywanych przez osoby, które w przeszłości zostały usunięte z Lokalu, awanturowały się, dokonały jakichkolwiek zniszczeń w wyposażeniu Lokalu,uszkodzenia Pokoju przez inną grupę lub innych wypadkach losowych uniemożliwiających Grę. W takiej sytuacji Organizator niezwłocznie skontaktuje się z Klientem na adres mailowy lub nr telefonu podany w trakcie Rezerwacji.

3.16. W przypadku dodania dodatkowych Uczestników po dokonaniu Rezerwacji, na Kliencie spoczywa odpowiedzialność, że wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na warunki świadczenia usług wynikające z Regulaminu i zapoznali się z istotnymi warunkami Rezerwacji oraz z Polityką Bezpieczeństwa Organizatora.

3.17. Przy dokonywaniu Rezerwacji Pokoju na stronie blackcat.pl lub telefonicznie, Klient w ciągu 1h zobowiązany jest do opłacenia zadatku w wysokości 15% od ostatecznej ceny zamówionej usługi. Brak opłacenia zadatku, we wskazanym powyżej terminie, skutkuje anulowaniem przez Organizatora Rezerwacji dokonanej przez Klienta. Rezerwując Pokój poprzez stronę www.lockme.pl klient zobowiązany jest do płatności 100% wartości rezerwacji. W przypadku płatności voucherem, klient jest zobowiązany do podania numeru vouchera i nazwy dostawcy.

3.18. Zadatek regulowany jest przez Klienta poprzez online kartą, blikiem lub szybkim przelewem na końcu procesu rezerwacyjnego lub po zakończeniu rezerwacji telefonicznej lub przelewem, wskazując w tytule transakcji: „Data Gry, dane Klienta”.

4. Rezerwacja Eventu i płatność

4.1. Rezerwacji Eventu dokonuje się drogą mailową poprzez skierowanie zapytania ofertowego na adres: info@blackcat.pl

4.2. Klient po wcześniejszym zapoznaniu się z ofertą Eventów, dostępną pod adresem: www.blackcat.pl, w wiadomości mailowej przekazuje Organizatorowi zapytanie ofertowe ze wskazaniem następujących informacji:

a) Imię i nazwisko Klienta;

b) liczba Uczestników;

c) nazwa wybranego pokoju/pokojów;

d) data i godzina rezerwacji;

e) język prowadzenia;

f) numer telefonu kontaktowego do Klienta;

g) adres email Klienta;

h)sposób płatności;

i) informacja o dodatkowych usługach oferowanych przez Organizatora w ramach Eventów (np. sala konferencyjna, catering);

j) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).

4.3. Warunkiem dokonania Rezerwacji Eventu jest pełnoletność osoby rezerwującej lub posiadanie nieograniczonej zdolności do czynności prawnych.

4.4. Organizator w odpowiedzi za zapytanie Klienta, o którym mowa w pkt 4.1. przekazuje drogą mailową umowę o świadczeniu usług rozrywkowych.

4.5. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą zaakceptowania umowy przez Klienta. Akceptacja umowy jest równoznaczna z odesłaniem Organizatorowi przez Klienta podpisanego skanu umowy bądź wysłaniu przez Klienta wiadomości e-mail, z której wynika, że Klient bez zastrzeżeń akceptuje warunki umowy.

4.6. Po zaakceptowaniu umowy przez Klienta, Organizator prześle Klientowi drogą mailową, na adres wskazany przez Klienta potwierdzenie Rezerwacji.

4.7. Przy dokonywaniu Rezerwacji Eventu, Klient w ciągu 72h, z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń z pracownikiem Black Cat Escape Room sp. z o.o., zobowiązany jest do opłacenia zadatku w wysokości 50% od wysokości ceny zamówionej usługi. Brak opłacenia zadatku, we wskazanym powyżej terminie, skutkuje anulowaniem przez Organizatora Rezerwacji dokonanej przez Klienta.

4.8. Zadatek regulowany jest przez Klienta poprzez płatność gotówką lub kartą w Lokalu lub przelewem, wskazując w tytule transakcji: „data Eventu, dane Klienta”. Do zadatku stosuje się regulacje wynikające z kodeksu cywilnego.

4.9. Dokonując Rezerwacji Eventu, Klient akceptuje treść Regulaminu oraz oświadcza, że zapoznał się z Polityką Bezpieczeństwa Organizatora.

4.10. Klient dokonujący Rezerwacji Eventu odpowiada solidarnie za szkody na mieniu lub osobie spowodowane przez Uczestników w ramach dokonanej Rezerwacji Eventu.

4.11. Korzystanie z usług Black Cat Escape Room sp. z o.o. nieuwzględnionych wcześniej przez Strony w umowie, o której mowa w pkt 4.5. jest płatne zgodnie z cennikiem Cennik eventów znajduje się w:

-blackcat.pl/eventy-firmowe

-blackcat.pl/wycieczki-szkolne

-blackcat.pl/wieczory-panienskie-i-kawalerskie

-blackcat.pl/mobilny-escape-room

-blackcat.pl/urodziny-dla-doroslych

-blackcat.pl/urodziny-dla-dzieci

4.12. W zakresie usług dodatkowych nieuregulowanych pomiędzy Stronami w Umowie odpowiednie zastosowanie znajduje cennik ogólny zamieszczony na stronie internetowej www.blackcat.pl Podanie przez Klienta nieprawidłowego numeru telefonu lub nieprawidłowego adresu mailowego może skutkować odwołaniem Rezerwacji przez Organizatora, bez prawa do zwrotu uiszczonej zapłaty.

4.13. Osoba, która dokonała Rezerwacji Eventu, jest Klientem oraz osobą kontaktową do celów Rezerwacji. Osoba ta odpowiada za opłacenie całkowitej ceny rezerwacji, mogącej obejmować wszelkie późniejsze opłaty, w szczególności związane z uczestnictwem w Grze większej ilości Uczestników oraz innych usług wynikających z treści zawartej umowy.

4.14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania potwierdzenia dokonania Rezerwacji w szczególnych przypadkach, albo do anulowania rezerwacji i zwrotu pieniędzy, w przypadkach:

a) błędów systemów rezerwacyjnych oraz systemów płatności,

b) Rezerwacji Eventów dokonywanych przez osoby, które w przeszłości zostały usunięte z Lokalu, awanturowały się, dokonały jakichkolwiek zniszczeń w wyposażeniu Lokalu,uszkodzenia Pokoju przez inną grupę lub innych wypadkach losowych uniemożliwiających Grę. W takiej sytuacji Organizator niezwłocznie skontaktuje się z Klientem na adres mailowy lub nr telefonu podany w trakcie Rezerwacji Eventu.

4.15. W przypadku dodania dodatkowych Uczestników po dokonaniu Rezerwacji Eventu, na Kliencie spoczywa odpowiedzialność, że wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na warunki świadczenia usług wynikające z Regulaminu i zapoznali się z istotnymi warunkami Rezerwacji Eventu oraz z Polityką Bezpieczeństwa Organizatora. Do odpłatności za udział w evencie dodatkowych osób odpowiednie zastosowanie znajdują regulacje z pkt 4.11.

4.16. W przypadku anulowania Rezerwacji Eventu przez Klienta:

a) nie później niż na 120h przed wskazanym w Rezerwacji Eventem terminem wydarzenia, Organizator zwraca Klientowi wpłacony zadatek, o którym mowa w pkt. 4.7.,

b) w przypadku gdy do anulowania lub zmiany rezerwacji doszło w terminie pomiędzy 120h, a 48 przed planowanym terminem Eventu, Organizator zachowuje zadatek, o którym mowa w pkt 4.7.

c) W przypadku nieanulowania przez Klienta Rezerwacji Eventu oraz jego niestawiennictwa w dniu Eventu, albo anulowania Rezerwacji Eventu w terminie krótszym niż 48h przed zaplanowaną datą eventu Organizator może żądać od Klienta zadatku w podwójnej wysokości (tj. płatności pełnej ceny za organizację eventu). W takim przypadku kwota podwójnego zadatku odpowiada wysokości poniesionej przez Organizatora szkody (damnum emergens i lucrum cessans) wynikającej z tego, że Organizator nie mógł zorganizować Eventu dla innego klienta.

5. Warunki odstąpienia od umowy oraz zadatek przy rezerwacji Pokoju

5.1. Warunkiem zmiany lub odwołania przez Klienta Rezerwacji, jest złożenie Organizatorowi wniosku o anulowanie Rezerwacji, nie później niż na 48h przed wskazanym w Rezerwacji terminem Gry. Niniejsze zasady na mają zastosowania do odstępowania od Umowy o organizację Eventu.

drogą mailową - na adres info@blackcat.pl lub

telefoniczną - pod numerem +48 881 612 321.

Przykładowo: Klient, który dokonał Rezerwacji na Dom Mordercy 14.04.2023 r. na godzinę 20:00, i poinformuje o rezygnacji w dniu 12.04.2023 o godzinie 15:00, otrzyma zwrot pieniędzy. Jeżeli jednak poinformuje o swojej rezygnacji w dniu 12.04.2019 o godzinie 21:00 – to nie otrzyma on zwrotu środków.

5.2. Organizator dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości zmienić Rezerwację, ale nie gwarantuje, że będzie to możliwe.

5.3. W przypadku anulowania Rezerwacji Pokoju przez Klienta, nie później niż na 48h przed wskazanym w Rezerwacji Pokoju terminem Gry, Organizator zwraca Klientowi wpłacony zadatek, o którym mowa w pkt 3.17., zaś gdy do anulowania lub zmiany rezerwacji doszło w terminie krótszym niż 48h przed planowanym terminem Gry, Organizator zachowuje zadatek, całą płatność jeżeli taka została dokonana np. przez system lockme.pl. Wykorzystaniu ulega także voucher, jeżeli był on wybrany jako forma płatności, o którym mowa w pkt 3.17. W takim przypadku zatrzymane środki mogą być kwalifikowane jako odszkodowanie za zarobki, które utraci Black Cat Escape Room sp. z o.o. w związku z niezarezerwowaniem przez inne osoby tego samego Pokoju na ten sam termin. W przypadku gdy płatność nastąpiła voucherem lub przez portal lockme.pl opłata wpłacona kwota jest też przeznaczana na pokrycie kosztów usług podmiotów trzecich.

6. Vouchery

6.1. Zakup vouchera odbywa się poprzez stronę internetową blackcat.pl/voucher – zakładka voucher, za pośrednictwem Agentów (partnerów) lub osobiście w Lokalu.

6.2. Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego Pokoju i okazać Voucher podczas wizyty w Lokalu.

6.3. Voucher obniża koszt gry o wskazaną na nim wartość.

6.4. Voucher jest jednokrotnego użytku, a jego termin ważności wynosi 12 miesięcy od dnia jego zakupu. Nie ma możliwości wydłużenia ważności vouchera.

7. Zasady udziału w Grze

7.1. Gra odbywa się w Lokalu w jednym z 5 pokoi: Dom Mordercy, Sex Room, Złoto Nazistów, Zbrodnia na Płótnie, Powstanie Warszawskie. W pokojach: Złoto Nazistów, Zbrodnia na Płótnie i Powstanie Warszawskie nie obowiązuje limit wiekowy. W pokoju: Dom Mordercy minimalny wiek uczestnika to 16 lat, a w pokoju Sex Room – 18 lat.

7.2. Klient oraz Uczestnicy dokonując Rezerwacji w którymkolwiek z ww. pokoi – potwierdzają, że zapoznali się z opisem i nie będą rościli żadnych pretensji ze względu na wystrój, atmosferę i rekwizyty znajdujące się we wnętrzu.

7.3. Uczestnictwo w Grze osób poniżej 13 roku życia należy zgłosić wcześniej obsłudze Organizatora. Osoby poniżej 13. roku życia, w czasie Gry powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

7.4. Usługa świadczona przez Organizatora rozpoczyna się w chwili przybycia Uczestników do Lokalu Organizatora i składa się z dwóch części: 15-20 minutowej na zapoznanie się z zasadami gry oraz 60, 70, 80 lub 90 minutowej na samą grę. Ilość minut przeznaczonych na grę w danym Pokoju jest uzależniona od rodzaju Pokoju, np. na grę w pokoju Powstanie Warszawskie jest przeznaczone 70 minut.

7.5. W zależności od Pokoju, w Grze może uczestniczyć od 2 do 10 graczy. W Pokoju Sex Room może uczestniczyć do 10 Uczestników. Po przekroczeniu liczby graczy, których limit określony jest przy poszczególnym Pokoju, Klient oraz Uczestnicy zobowiązują się do poniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł za osobę.

7.6. Czas gry wynosi 60, 70, 80 lub 90 minut. Pracownicy Organizatora, uwzględniając okoliczności zewnętrzne, w szczególności następne Rezerwacje dotyczące Gry w danym Pokoju, mogą doliczyć dodatkowy czas gry, jeżeli Uczestnikom nie udało się w regulaminowym czasie zakończyć Gry. Doliczenie czasu jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem i jest uzależnione w szczególności od godziny następnej Gry w danym Pokoju.

7.7. Gra polega na rozwiązaniu zagadek logiczno-zręcznościowych. Po rozwiązaniu wszystkich gracze kończą zabawę.

7.8. Zakazuje się korzystania w trakcie Gry z telefonów komórkowych, aparatów lub innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pracownik Organizatora, który zauważy, że którykolwiek z Uczestników używa ww. urządzenie może przerwać Grę. W takim przypadku Klientowi i Uczestnikom nie przysługuje zwrot pieniędzy.

7.9. Uczestnicy zobowiązują się do przybycia do Lokalu 20 minut przed rozpoczęciem gry w celu wyjaśnienia zasad i przygotowania się do Gry.

7.10. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia rozgrywki o czas spóźnienia Klienta lub Uczestników po umówionym czasie rozpoczęcia gry, a także do odmówienia udziału w Grze, w przypadku spóźnienia Uczestników, większego niż 5 minut przed umówionym czasem rozpoczęcia gry.

7.11. W przypadku, niezapowiedzianego spóźnienia Uczestników, o którym mowa w pkt 6.11., Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, bez zwrotu kosztów.

7.12. Uczestnikom nie przysługuje prawo do przesunięcia lub wydłużenia zarezerwowanego czasu Gry w danym Pokoju, w przypadku gdy Uczestnicy przybyli na miejsce po przekroczeniu planowanego terminu przybycia, a przesunięcie lub wydłużenie zarezerwowanego czasu koliduje z następnymi, zaplanowanymi rezerwacjami danego pokoju.

7.13. Uczestnikom nie przysługuje uprawnienie do zwrotu uiszczonej kwoty za świadczenie usługi, w szczególności w sytuacjach:

a) wcześniejszego przerwania gry na życzenie, Klienta, któregoś z Uczestników lub wszystkich Uczestników biorących udział w Grze;

b) gdy Uczestnicy przybyli do Lokalu z opóźnieniem i odmawiają wejścia do Pokoju na krótszy czas;

c) w przypadku gdy Uczestnicy stawili się w Lokalu w znacznym stanie odurzenia, będącego skutkiem upojenia alkoholowego lub zastosowania środków odurzających;

d) w przypadku gdy Gra została przerwana przez Organizatora w przypadkach wskazanych w Regulaminie;

e) w innych wypadkach, szczegółowo określonych w Regulaminie.

7.14. Decyzję w sprawie odmowy wpuszczenia do Pokoju, przesunięcia lub wydłużenia terminu rezerwacji podejmuje pracownik Organizatora.

7.15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub straty w mieniu osób, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

8. Bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność za szkody

8.1. Zakazuje się udziału w Grze osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Lokalu mogą odmówić wzięcia udziału w zabawie, jeżeli którykolwiek z Uczestników złamie tą zasadę.

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wywołane u Klienta i Uczestników reakcje alergiczne, związane z cateringiem oraz obecnością w Lokalu psów i kotów.

8.3. Udział w zabawie nie wymaga używania siły fizycznej. Zabrania się zachowań związanych z użyciem siły takich jak: kopanie, szarpanie, uderzanie lub inne agresywne zachowania prowadzące do zniszczenia rekwizytów, scenografii i innych elementów Pokoi. Pracownik Organizatora, który zauważy, że którykolwiek z Uczestników zachowuje się ww. sposób jest uprawniony do przerwania Gry. W takich przypadkach Klientowi i Uczestnikom nie przysługuje zwrot pieniędzy.

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do otwarcia drzwi i przerwania Gry w razie niebezpieczeństwa zagrażającego Klientowi i Uczestnikom.

8.5. Klient i Uczestnicy ponoszą pełną, solidarną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu Organizatora

8.6. Przebieg gry jest monitorowany i utrwalany. Klient oraz Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie nagrań z monitoringu w celu ochrony mienia Organizatora i bezpieczeństwa Uczestników Gry, a także dochodzenia odpowiedzialności cywilnej i karnej wobec Uczestników, którzy dopuszczają się zachowań niezgodnych z prawem lub z Regulaminem.

8.7. Fragmenty filmów mogą być wykorzystane do promocji na stronie www.blackcat.pl lub na firmowym fanpage: www.facebook.pl/blackcatescape. Na życzenie uczestnika gry materiały te mogą zostać usunięte.

8.8 Zakazane jest wnoszenie i używanie przez Klienta i Uczestników jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych i budowlanych, w szczególności: broni, noży, amunicji, maczet, tasaków, śrubokrętów, kluczy hydraulicznych, materiałów łatwopalnych, innych materiałów niebezpiecznych etc.

8.9. Gra jest niewskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, schizofrenię, osoby z chorobami krążenia lub z wadami serca, a także leczących się psychiatrycznie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w grze osób, których dotyczą ww. przypadłości.

8.10. Każdy Uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność.

8.11. Klient oraz Uczestnicy solidarnie odpowiadają za dokonane przez siebie zniszczenia w wyposażeniu Pokoju / Pokoi. W przypadku szkód uniemożliwiających udostępnianie Pokoju innym Uczestnikom, Klient i Uczestnicy, o których mowa w zd. pierwszym, oprócz obowiązku naprawienia szkody ponoszą również odpowiedzialność za utracone wpływy Organizatora przez okres niezbędny do doprowadzenia Pokoju do stanu poprzedniego.

8.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w mieniu i uszczerbek na zdrowiu osób, które nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to min. Działań Klienta lub Uczestników, polegających na: wkładaniu palców rąk do gniazdek elektrycznych i wchodzenia na meble, a także innych niebezpiecznych zachowań, podczas których Uczestnik naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

8.13. Uczestnik naruszający zasady bezpieczeństwa może zostać usunięty z Lokalu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za Grę.

8.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty na osobie i mieniu, które powstały z winy Uczestnika, osób trzecich bądź wskutek działania siły wyższej. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie wypłaca żadnego odszkodowania za jakiekolwiek obrażenia, choroby, śmierć, utratę (w tym utratę przyjemności), szkody, wydatki, koszty lub inne kwoty lub jakiekolwiek inne roszczenia, które wynikają z:

a) działania lub zaniechania Klienta dokonującego rezerwacji lub innego Uczestnika;

b) działania lub zaniechania osoby trzeciej niezwiązanej ze świadczeniem usług przez Organizatora, które nie były do przewidzenia lub były niemożliwe do przewidzenia;

c) nietypowych i nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza zakresem usług świadczonych przez Organizatora, których nie można było przewidzieć i których konsekwencji nie można było uniknąć, nawet gdyby doszło do należytej staranności (w tym między innymi okoliczności opisanych w sekcji "Siły wyższej" poniżej)

d) wydarzenia, którego Organizator działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć ani uprzedzić, a które nie wynika z winy Organizatora lub jego pracowników.

8.15. W razie wątpliwości Organizator oświadcza, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Organizatora za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jego zaniedbania, oszustwa lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dozwolone w prawie polskim.

9. Regulamin ogólny Eventów

9.1. Oferta poszczególnych Eventów dostępna jest pod adresami:

-blackcat.pl/eventy-firmowe - Eventy firmowe;

-blackcat.pl/wycieczki-szkolne - Wyjścia Klasowe;

-blackcat.pl/wieczory-panienskie-i-kawalerskie - Wieczory panieńskie i kawalerskie;

-blackcat.pl/urodziny-dla-doroslych - Urodziny dla dorosłych;

-blackcat.pl/urodziny-dla-dzieci - Urodziny dla dzieci.

9.2. Uczestnicy Eventu zobowiązują się do przybycia do Lokalu 20 minut przed czasem planowanego wejścia do Pokoju, w przypadku spóźnienia, czas gry może być proporcjonalnie skrócony.

9.3. Cena sali integracyjnej, cateringu i innych dodatkowych usług, poza grą w Pokoju/Pokojach, nie ulega zmianie przy innej niż zadeklarowanej w czasie rezerwacji ilości uczestników Gry.

9.4. W przypadku losowej, nieprzewidzianej usterki Pokoju, uniemożliwiającej Grę, Organizator podejmie następujące kroki w obowiązującej kolejności:

a) Organizator przeorganizuje Uczestników w większe grupy, aby każdy z Uczestników pomimo mniejszej ilości dostępnych Pokojów, mógł uczestniczyć w Grze;

b) Organizator zaoferuje Klientowi i Uczestnikom Grę w innym Pokoju, który jest dostępny i nie został wcześniej zarezerwowany przez „poszkodowanego” Klienta;

c) W przypadku gdy Klient wyraża taką wolę, a Organizator posiada dostępne, nie objęte rezerwacją Pokoje, Organizator dzieli Grę na dwie tury;

d) Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość udziału w grze w innym Escape Roomie, organizując również transport Uczestników do lokalu wskazanego przez Organizatora Escape Roomu.

9.5. Do Eventów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w zakresie zasad odbywania Gry oraz zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności Organizatora za szkody.

9.6. W przypadku wydarzenia, którego celem jest gra w pokoju zagadek w Black Cat Escape Room opiekun lub rodzic bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniami lub zaniechaniami dzieci lub małoletnich uczestniczących w grze. Dotyczy to zarówno dzieci i małoletnich, dla których jest opiekunem prawnym, jak również innych dzieci wprowadzonych przez opiekuna lub rodzica do Black Cat Escape Room. Odpowiedzialność rozciąga się na szkody wyrządzone przez ww. dzieci lub małoletnich

w wyposażeniu pokoju zagadek oraz za szkody na osobie wywołane przez wprowadzone przez dzieci lub małoletnich innym wprowadzonym przeze opiekuna lub rodzica dzieciom lub osobom małoletnim. Zgodnie z art. 427 kodeksu cywilnego, opiekun lub rodzic jest osobą zobowiązaną do nadzoru nad ww. osobami. Punkt 9.6. nie wyłącza ogólnej odpowiedzialności Black Cat Escape Room związanej z „ruchem przedsiębiorstwa” czy zawinioną szkodę wywołaną przez pracowników Black Cat Escape Room.

10. Regulamin szczegółowy Eventów

10.1. Eventy firmowe

a) Cena za Grę dotyczy zadeklarowanej ilości Uczestników, i nie zmienia się w przypadku finalnie niższej frekwencji. Deklaracji należy dokonać maksymalnie na 5 dni przed wydarzeniem. W przypadku zwiększenia liczby Uczestników w dniu Eventu cena za dodatkowych Graczy będzie wyliczona zgodnie z Cennikiem Organizatora.

b) Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, musi o tym fakcie poinformować Organizatora w trakcie dokonywania Rezerwacji.

c) Domyślnie faktury wystawiane są ze stawką 8% VAT (tytułem biletu wstępu). W przypadku zamówienia przez Klienta innej usługi, stawka VAT odpowiednia będzie dla zamówionej usługi.

10.2. Wieczory panieńskie i kawalerskie, Urodziny dla dorosłych, Urodziny dla dzieci

a) Cena Eventu uzależniona jest od ilości Uczestników Gry, aktualna wartość określona jest w ofertach, o których mowa w pkt 9.1. Regulaminu.

b) Cena za Grę dotyczy zadeklarowanej ilości Uczestników, i nie zmienia się w przypadku finalnie niższej frekwencji. Deklaracji należy dokonać maksymalnie na 72h przed wydarzeniem. W przypadku zwiększenia liczby Uczestników w dniu Eventu cena za dodatkowych Graczy będzie wyliczona zgodnie z Cennikiem Organizatora

c) W przypadku obecności Uczestników do 16 roku życia, obowiązkiem jest ich pobyt pod opieką osoby pełnoletniej. 45 +

10.3. Wycieczki klasowe

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędną deklarację przez Klienta wieku Uczestników Gry.

b) W przypadku obecności Uczestników do 16 roku życia obowiązkiem jest ich pobyt pod opieką osoby pełnoletniej.

c) Cena Eventu zależna jest od ilości Uczestników Gry, aktualna wartość jest dostępna pod adresem: https://blackcat.pl/wycieczki-szkolne

d) W sytuacji, gdy Gra w ramach Wycieczki klasowej miałby odbywać się w Pokoju „Dom Mordercy”, Uczestnicy poniżej 16 roku życia zobowiązani są do przedłożenia pracownikowi Organizatora pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego do udziału w Grze.

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek psychiczny u Uczestników spowodowany udziałem w Grze.

11. Postępowanie reklamacyjne

11.1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług – zarówno dotyczących rezerwacji, zakupu vouchera czy jakości świadczonych usług można zgłaszać pod adresem mailowym kontakt@blackcat.pl w ciągu 14 dni od dnia zakupu, dnia wykonania usługi, albo dnia w którym usługa miała być wykonana. Organizator rozpatruje reklamację niezwłoczenie nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych.

12. Zagadnienia końcowe

12.1. Regulamin oraz warunki Rezerwacji podlegają prawu polskiemu.

12.2. Strony postanawiają, że wszelkie spory powstałe między nimi w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług lub z tytułu wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu, będą rozpatrywane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Black Cat Escape Room sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

12.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, a także RODO.

12.4. Organizator zastrzega sobie dokonywanie, według własnego uznania, zmian w Regulaminie. Klientów i Uczestników wiąże treść Regulaminu oraz cennika aktualna na dzień dokonania Rezerwacji Pokoju bądź Rezerwacji Eventu.

Dziś 09:00 - 24:00Godziny otwarcia
ul. Grochowska 23/31, WarszawaZobacz na mapie
+48 881 612 321Zadzwoń
Regulamin
© Black Cat Escape Room. Wszelkie prawa zastrzeżone.