REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez BLACK CAT ESCAPE ROOM sp. z o.o.

Słowniczek

Organizator - Black Cat Escape Room sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 23/31, 04-186 Warszawa, nr KRS: 000749321, NIP 521-384-03-47

Gra – usługa polegająca na udostępnieniu na okres 60 – 90 minut, przez Organizatora Klientowi i Uczestnikom Pokoju, w którym rozwiązują oni zagadki logiczno-zręcznościowo-pamięciowe. Gra kończy się: po upływie 60 minut, po upływie czasu o który Organizator lub jego pracownicy ją przedłużyli, po jej przerwaniu w przypadkach określonych w Regulaminie albo po jej ukończeniu przez Klienta i Uczestników w czasie krótszym niż 60 minut.

Uczestnik / Uczestnicy – Klient oraz inne osoby objęte Rezerwacją.

Lokal – lokal, w którym mieści się siedziba Organizatora oraz Pokoje, położony przy ul. Grochowskiej 23/31, 04-186 Warszawa.

Pokoje – pomieszczenia przeznaczone do Gry zlokalizowane w Lokalu.

Klient – osoba dokonująca rezerwacji, a tym samym zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług rozrywkowych polegających na udostępnieniu Pokoju / Pokojów na czas trwania Gry.

Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta zawierające szczegółowe warunki Gry takie jak: nazwa Pokoju, data i godzina rezerwacji Pokoju, dane osobowe identyfikujące osobę Klienta, ilość Uczestników Gry. Warunkiem dokonania Rezerwacji jest zaznaczenie „checkboxa” przy oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu, w szczególności praw i obowiązków Uczestnika i Organizatora.

Umowa o świadczenie usług – Rezerwacja, która została opłacona i potwierdzona przez Organizatora. Potwierdzenie Rezerwacji następuje kanałem, za pomocą którego dokonano Rezerwacji. Szczegółowe warunki Umowy o świadczenie usług określa Regulamin oraz Rezerwacja.

Regulamin – niniejszy „REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez BLACK CAT ESCAPE ROOM sp. z o.o.”.

Agent – podmiot, z którym Organizator podpisał umowę Agencyjną na prowadzenie sprzedaży usług świadczonych przez Organizatora, w szczególności przez dostawców usług: Up Bonus, Ebilet, Euro26, Katalog Marzeń, Katalog Prezentów, Medicover, Meetch, My Time, Mybenefit, Ok System, Podaruj Kartę, Prezent marzeń, Prezenty.pl, Sodexo benefits, Super prezenty, UW here, Vanistyle, Viamobile, Supervisor.

Ogólne postanowienia

Przedstawione poniżej warunki Rezerwacji, wraz z polityką prywatności i wszelkimi innymi pisemnymi informacjami, na które zwrócono Państwa uwagę w trakcie procesu Rezerwacji, stanowią postanowienia Umowy o świadczenie usług ze spółką Black Cat Escape Room sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przeczytaj je uważnie, ponieważ regulują one relacje między Organizatorem i Klientem i określają nasze wzajemne prawa i obowiązki.

Regulamin opisuje zasady gry, rezerwacji, bezpieczeństwa usług, które organizuje: Black Cat Escape Room sp. z o.o., ul. Grochowska 23/31, 04-186 Warszawa, nr KRS: 000749321, NIP 521-384-03-47 (dalej zwany: „Organizatorem”), a także prawa i obowiązki Organizatora oraz Klienta.

Klient dokonujący Rezerwacji ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować go i poinformować o jego treści pozostałych Uczestników (graczy). Dokonanie Rezerwacji oznacza akceptację Regulaminu.

Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rezerwacji.

Podczas gry w Lokalu Organizatora Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu oraz zaleceń pracowników Organizatora, pod rygorem natychmiastowego zakończenia świadczenia usług przez Organizatora oraz przerwanie Gry.

Gra odbywa się w pomieszczeniach („Pokojach”) w budynku („Lokalu”) przy ulicy ul. Grochowskiej 23/31, 04-186 Warszawa.

Każdy z uczestników, który towarzyszy Klientowi, przystępując do Gry – akceptuje tym samym Regulamin. Każdy z uczestników ma obowiązek przestrzegać poleceń obsługi pracowników Organizatora.

Każda osoba, która przebywa w Lokalu, a nie bierze udziału w Grze zobowiązuje się przestrzegać zapisów Regulaminu i poleceń pracowników Organizatora.

Dokonując Rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności Organizatora i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w niej wyrażonych, a służących realizacji umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem i Klientem.

Klient dokonujący Rezerwacji w imieniu swoim i Uczestników, jest zobowiązany przed dokonaniem Rezerwacji zapoznać Uczestników z treścią Regulaminu oraz oświadcza, że wszyscy Uczestnicy przeczytali Regulamin i wyrażają zgodę na związanie się jego postanowieniami.

Dokonując rezerwacji Klient potwierdza prawdziwość twierdzenia wskazanego w punkcie powyżej oraz bierze odpowiedzialność za działania i zaniechania Uczestników i osób, które wprowadził do Lokalu.

Rezerwacja i płatności

Klient może dokonać Rezerwacji przy użyciu następujących kanałów: formularza umieszczonego na stronie internetowej: www.blackcat.pl lub www.lockme.pl, telefonicznie pod numerem +48 881 612 321, za pośrednictwem Agentów (partnerów) lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych udostępnianych przez Agentów lub dokonać jej osobiście w Lokalu Organizatora.

Warunkiem dokonania Rezerwacji oraz zawarcia umowy, jest podanie przez Klienta następujących informacji:Imię i nazwisko Klientaliczba uczestników;nazwa wybranego pokoju;data i godzina rezerwacji;język prowadzenia;numer telefonu kontaktowego do Klienta;adres email Klientasposób płatnościinformacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).

Warunkiem dokonania rezerwacji jest pełnoletność osoby rezerwującej lub posiadanie ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

Rezerwacja za pośrednictwem strony internetowej www.blackcat.pl zostaje dokonana, gdy Klient oświadczy, że:akceptuje treść Regulaminu,zapoznał się z Polityką Bezpieczeństwa Organizatora,zaznaczając odpowiednie checkboxy; orazwybierze formę płatności: gotówka, przelew, voucher, aOrganizator prześle Klientowi potwierdzenie Rezerwacji.

Rezerwacja za pośrednictwem Strony internetowej lockme.pl zostaje dokonana na warunkach określonych w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej lockme.pl., przy czym dokonując Rezerwacji tym kanałem Klient oraz Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.

Klient dokonujący Rezerwacji odpowiada solidarnie za szkody na mieniu lub osobie spowodowane przez Uczestników, odbywających razem z nim Grę w ramach dokonanej Rezerwacji.

Klient po dokonaniu Rezerwacji, otrzyma potwierdzenie drogą mailową na adres podany podczas Rezerwacji.

Korzystanie z usług Black Cat Escape Room sp. z o.o. jest płatne zgodnie z cennikiem, zamieszczonym na stronie internetowej: www.blackcat.pl, z którym możesz zapoznać się tutaj:blackcat.pl/pokoje. Ceny na stronie są cenami brutto, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w pkt 3.9. poniżej.

Cennikiem obowiązującym w sytuacjach zakupu biletu wstępu do Escape Room, u Agentów jest cennik obowiązujący u Agentów, w dniu dokonania Rezerwacji.

Opłaty za bilet do Escape Roomu można dokonać gotówką w Lokalu, przelewem bankowym, za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24, powiązanym z usługą Rezerwacji dokonywanych on-line, albo okazując w Lokalu Voucher Organizatora lub Voucher od Agenta.

Dokonując Rezerwacji za pomocą jakiegokolwiek kanału Klient oświadcza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług, w tym prawami i obowiązkami Organizatora i Klienta, a także podał w trakcie Rezerwacji prawdziwe dane.

Podanie przez Klienta nieprawidłowego numeru telefonu lub nieprawidłowego adresu mailowego może skutkować odwołaniem Rezerwacji przez Organizatora, bez prawa do zwrotu uiszczonej zapłaty.

Osoba, która wypełniła formularz Rezerwacji, dokonała rezerwacji online lub telefonicznie, jest Klientem oraz osobą kontaktową do celów Rezerwacji. Osoba ta odpowiada za opłacenie całkowitej ceny rezerwacji, mogącej obejmować wszelkie późniejsze opłaty, w szczególności związane z uczestnictwem w Grze większej ilości Uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu Klientowi pieniędzy uiszczonych na poczet Rezerwacji oraz odmowy wydania potwierdzenia dokonania Rezerwacji w szczególnych przypadkach, albo do anulowania rezerwacji i zwrotu pieniędzy, w przypadkach:błędów systemów rezerwacyjnych oraz systemów płatności,Rezerwacji dokonywanych przez osoby, które w przeszłości zostały usunięte z Lokalu, awanturowały się, dokonały jakichkolwiek zniszczeń w wyposażeniu Lokalu,uszkodzenia Pokoju przez inną grupę lub innych wypadkach losowych uniemożliwiających Grę. W takiej sytuacji Organizator niezwłocznie skontaktuje się z Klientem na adres mailowy lub nr telefonu podany w trakcie Rezerwacji.

W przypadku dodania dodatkowych Uczestników po dokonaniu Rezerwacji, na Kliencie spoczywa odpowiedzialność, że wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na warunki świadczenia usług wynikające z Regulaminu i zapoznali się z istotnymi warunkami Rezerwacji oraz z Polityką Bezpieczeństwa Organizatora.

Warunki odstąpienia od umowy oraz opłata rezerwacyjna

Warunkiem zmiany lub odwołania przez Klienta Rezerwacji, jest złożenie Organizatorowi wniosku o anulowanie Rezerwacji, nie później niż na 48h przed wskazanym w Rezerwacji terminem Gry:
drogą mailową - na adres info@blackcat.pl lub
telefoniczną - pod numerem +48 881 612 321.
Przykładowo: Klient, który dokonał Rezerwacji na Dom Mordercy 14.04.2019 r. na godzinę 20:00, i poinformuje o rezygnacji w dniu 12.04.2019 o godzinie 15:00, otrzyma zwrot pieniędzy. Jeżeli jednak poinformuje o swojej rezygnacji w dniu 12.04.2019 o godzinie 21:00 – to nie otrzyma on zwrotu środków.

Organizator dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości zmienić Rezerwację, ale nie gwarantuje, że będzie to możliwe. W przypadku zgłoszenia potrzeby odwołania lub zmiany Rezerwacji z zachowaniem terminu wskazanego powyżej, Organizator dokonuje zwrotu pobranych opłat.

W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji w terminie krótszym niż 48h przed planowanym terminem Gry, Organizator pobiera Opłatę Rezerwacyjną, na której poczet zalicza uiszczoną kwotę Rezerwacji. W takim przypadku zwrot pieniędzy – nie należy się.

Vouchery

Zakup vouchera odbywa się poprzez stronę internetowąblackcat.pl/voucher – zakładka voucher, za pośrednictwem Agentów (partnerów) lub osobiście w Lokalu.

Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego Pokoju i okazać Voucher podczas wizyty w Lokalu.

Voucher obniża koszt gry o wskazaną na nim wartość.

Voucher jest jednokrotnego użytku, a jego termin ważności wynosi 6 miesięcy od dnia jego zakupu. Nie ma możliwości wydłużenia ważności vouchera.

Zasady udziału w grze

Gra odbywa się w Lokalu w jednym z 4 pokoi: Dom Mordercy, Sex Room, Złoto Nazistów, Zbrodnia na Płótnie. W pokojach: Złoto Nazistów i Zbrodnia na Płótnie nie obowiązuje limit wiekowy. W pokoju Dom Mordercy minimalny wiek uczestnika to 15 lat, a w pokoju Sex Room – 15 lat.

Klient oraz Uczestnicy dokonując Rezerwacji w którymkolwiek z ww. pokoi – potwierdzają, że zapoznali się z opisem i nie będą rościli żadnych pretensji ze względu na wystrój, atmosferę i rekwizyty znajdujące się we wnętrzu.

Uczestnictwo w Grze osób poniżej 13 roku życia należy zgłosić wcześniej obsłudze Organizatora. Osoby poniżej 13. roku życia, w czasie Gry powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

Usługa świadczona przez Organizatora rozpoczyna się w chwili przybycia Uczestników do Lokalu Organizatora i składa się z dwóch części: 10 minutowej na zapoznanie się z zasadami gry oraz 60 minutowej na samą grę.

W Grze może uczestniczyć od 2 do 5 graczy. W Sex Room może uczestniczyć do 12 uczestników. Po przekroczeniu liczby 5 graczy, Klient oraz Uczestnicy zobowiązują się do poniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł za osobę.

Czas gry wynosi 60 minut. Pracownicy Organizatora, uwzględniając okoliczności zewnętrzne, w szczególności następne Rezerwacje dotyczące Gry w danym Pokoju, mogą doliczyć dodatkowy czas gry, jeżeli Uczestnikom nie udało się w regulaminowym czasie zakończyć Gry.

Gra polega na rozwiązaniu zagadek logiczno-zręcznościowych. Po rozwiązaniu wszystkich gracze kończą zabawę.

Zakazuje się korzystania w trakcie Gry z telefonów komórkowych, aparatów lub innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pracownik Organizatora, który zauważy, że którykolwiek z Uczestników używa ww. urządzenie może przerwać Grę. W takim przypadku Klientowi i Uczestnikom nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Uczestnicy zobowiązują się do przybycia do Lokalu 10 minut przed rozpoczęciem gry w celu wyjaśnienia zasad i przygotowania się do Gry.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia rozgrywki o czas spóźnienia Klienta lub Uczestników po umówionym czasie rozpoczęcia gry, a także do odmówienia udziału w Grze w przypadku niezapowiedzianego spóźnienia Uczestników większego niż 20 minut.

W przypadku, niezapowiedzianego spóźnienia Uczestników, o którym mowa w pkt 6.11., Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, bez zwrotu kosztów.

Uczestnikom nie przysługuje prawo do przesunięcia lub wydłużenia zarezerwowanego czasu Gry w danym Pokoju, w przypadku gdy Uczestnicy przybyli na miejsce po przekroczeniu planowanego terminu przybycia, a przesunięcie lub wydłużenie zarezerwowanego czasu koliduje z następnymi, zaplanowanymi rezerwacjami danego pokoju.

Uczestnikom nie przysługuje uprawnienie do zwrotu uiszczonej kwoty za świadczenie usługi, w szczególności w sytuacjach:wcześniejszego przerwania gry na życzenie, Klienta, któregoś z Uczestników lub wszystkich Uczestników biorących udział w Grze;gdy Uczestnicy przybyli do Lokalu z opóźnieniem i odmawiają wejścia do Pokoju na krótszy czas;w przypadku gdy Uczestnicy stawili się w Lokalu w znacznym stanie odurzenia, będącego skutkiem upojenia alkoholowego lub zastosowania środków odurzających;w przypadku gdy Gra została przerwana przez Organizatora w przypadkach wskazanych w Regulaminie;w innych wypadkach, szczegółowo określonych w Regulaminie.

Decyzję w sprawie odmowy wpuszczenia do Pokoju, przesunięcia lub wydłużenia terminu rezerwacji podejmuje pracownik Organizatora.

Bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność za szkody

Zakazuje się udziału w Grze osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Lokalu mogą odmówić wzięcia udziału w zabawie, jeżeli którykolwiek z Uczestników złamie tą zasadę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub straty w mieniu osób, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Udział w zabawie nie wymaga używania siły fizycznej. Zabrania się zachowań związanych z użyciem siły takich jak: kopanie, szarpanie, uderzanie lub inne agresywne zachowania prowadzące do zniszczenia rekwizytów, scenografii i innych elementów Pokoi. Pracownik Organizatora, który zauważy, że którykolwiek z Uczestników zachowuje się ww. sposób jest uprawniony do przerwania Gry. W takich przypadkach Klientowi i Uczestnikom nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Organizator zastrzega sobie prawo do otwarcia drzwi i przerwania Gry w razie niebezpieczeństwa zagrażającego Klientowi i Uczestnikom.

Klient i Uczestnicy ponoszą pełną, solidarną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu Organizatora

Przebieg gry jest monitorowany i utrwalany. Klient oraz Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie nagrań z monitoringu w celu ochrony mienia Organizatora i bezpieczeństwa Uczestników Gry, a także dochodzenia odpowiedzialności cywilnej i karnej wobec Uczestników, którzy dopuszczają się zachowań niezgodnych z prawem lub z Regulaminem.

Fragmenty filmów mogą być wykorzystane do promocji na stronie www.blackcat.pl lub na firmowym fanpage: www.facebook.pl/blackcatescape. Na życzenie uczestnika gry materiały te mogą zostać usunięte.

Zakazane jest wnoszenie i używanie przez Klienta i Uczestników jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych i budowlanych, w szczególności: broni, noży, amunicji, maczet, tasaków, śrubokrętów, kluczy hydraulicznych, materiałów łatwopalnych, innych materiałów niebezpiecznych etc.

Gra jest niewskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, schizofrenię, osoby z chorobami krążenia lub z wadami serca, a także leczących się psychiatrycznie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w grze osób, których dotyczą ww. przypadłości.

Każdy Uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność.

Klient oraz Uczestnicy solidarnie odpowiadają za dokonane przez siebie zniszczenia w wyposażeniu Pokoju / Pokoi. W przypadku szkód uniemożliwiających udostępnianie Pokoju innym Uczestnikom, Klient i Uczestnicy, o których mowa w zd. pierwszym, oprócz obowiązku naprawienia szkody ponoszą również odpowiedzialność za utracone wpływy Organizatora przez okres niezbędny do doprowadzenia Pokoju do stanu poprzedniego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w mieniu i uszczerbek na zdrowiu osób, które nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to min. Działań Klienta lub Uczestników, polegających na: wkładaniu palców rąk do gniazdek elektrycznych i wchodzenia na meble, a także innych niebezpiecznych zachowań podczas, których Uczestnik naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

Uczestnik naruszający zasady bezpieczeństwa może zostać usunięty z Lokalu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za Grę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty na osobie i mieniu, które powstały z winy Uczestnika, osób trzecich bądź wskutek działania siły wyższej. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie wypłaca żadnego odszkodowania za jakiekolwiek obrażenia, choroby, śmierć, utratę (w tym utratę przyjemności), szkody, wydatki, koszty lub inne kwoty lub jakiekolwiek inne roszczenia, które wynikają z:działania lub zaniechania Klienta dokonującego rezerwacji lub innego Uczestnika; lubdziałania lub zaniechania osoby trzeciej niezwiązanej ze świadczeniem usług przez Organizatora, które nie były do przewidzenia lub były niemożliwe do przewidzenia; lubnietypowych i nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza zakresem usług świadczonych przez Organizatora, których nie można było przewidzieć i których konsekwencji nie można było uniknąć, nawet gdyby doszło do należytej staranności (w tym między innymi okoliczności opisanych w sekcji "Siły wyższej" poniżej) lubwydarzenia, którego Organizator działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć ani uprzedzić, a które nie wynika z winy Organizatora lub jego pracowników.

W razie wątpliwości Organizator oświadcza, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Organizatora za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jego zaniedbania, oszustwa lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dozwolone w prawie polskim.

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące świadczonych usług – zarówno dotyczących rezerwacji, zakupu vouchera czy jakości świadczonych usług można zgłaszać pod adresem mailowym kontakt@blackcat.pl w ciągu 14 dni od dnia zakupu, dnia wykonania usługi, albo dnia w którym usługa miała być wykonana. Organizator rozpatruje reklamację niezwłoczenie nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych.

Zagadnienia końcowe

Regulamin oraz warunki Rezerwacji podlegają prawu polskiemu.

Strony postanawiają, że wszelkie spory powstałe między nimi w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług lub z tytułu wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu, będą rozpatrywane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Black Cat Escape Room sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, a także RODO.

Organizator zastrzega sobie dokonywanie, według własnego uznania, zmian w Regulaminie. Klientów i Uczestników wiąże treść Regulaminu oraz cennika aktualna na dzień dokonania Rezerwacji.